Tìm kiếm

Tìm thấy 21 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam năm 2024 2024
2 Công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2024 của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam 2024
3 Quyết định số 39/QĐ-SGDĐT ngày 16/01/2024 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách đầu năm năm 2024 của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam 2024
4 Quyết định số 2095/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 2024
5 Quyết định số 2086/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 2023
6 Quyết định số 1889/QĐ-SGDĐT ngày 17/11/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 2023
7 Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 2023
8 Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 2023
9 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 2023
10 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 2023