Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Đăng Thể
Ông Võ Đăng Thể

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Hồ Văn Hưng
Ông Hồ Văn Hưng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở

3 Lê Đức Quý
Ông Lê Đức Quý

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Đỗ Quang Khôi
Ông Đỗ Quang Khôi

Chức vụ: Trưởng phòng