Đảng bộ Sở GDĐT tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

     Ngày 22/01/2020, Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

     Ngày 22/01/2020, Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020. Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các mặt công tác năm 2020; đồng thời bàn giải pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác đảng của Đảng bộ Sở năm 2021.

   HN công tác Đảng năm 2021 1

     Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khi phải tập trung phòng chống dịch Covid-19, phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai bão lụt gây ra, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan, cùng tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng bộ, Đảng bộ Sở đã đạt được những kết quả cơ bản toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ đề ra chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai kịp thời nhiệm vụ năm học 2020-2021.

     Đảng bộ Sở đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phát huy tốt chức năng lãnh đạo, quản lí; thông qua hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đã tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết; tiếp tục nâng cao kỷ cương, nền nếp trong quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát đã có sự chú trọng từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình; trong năm đã thực hiện đạt chỉ tiêu về số cuộc kiểm tra theo quy định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; qua đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng ở đơn vị. Công tác xây dựng Đảng đã có sự đổi mới về phương pháp chỉ đạo, quản lý, kịp thời đưa ra các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện. Từ đó, đã có sự chuyển biến nhất định trong cán bộ, đảng viên.

     Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành và căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, Năm 2021, Đảng bộ Sở GDĐT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

   1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh

     - Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của Sở GDĐT năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan; nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản; không để tình trạng trễ hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

     - Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Đề án rà soát sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024-2025 theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh. Tăng cường tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư để các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ cho công tác dạy và học nhằm thực hiện tốt lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện văn hóa đọc trong nhà trường, tăng cường an ninh, an toàn trường học (Theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021).

      - Thực hiện việc sắp xếp các phòng, ban Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời bố trí giáo viên sau khi có kết quả thi tuyển viên chức giáo viên các cấp năm 2020; tiếp tục tuyển dụng viên chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

     - Triển khai thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.

      - Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; triển khai thực hiện nội dung đột phá của ngành giáo dục trong năm 2021 về xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh.

     - Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu và phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-GDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định; xem đây là giải pháp tổng thể để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

     - Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; chỉ đạo tham mưu đổi mới công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tổ chức các kỳ thi đúng quy chế, đặc biệt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh, nhất là học sinh sau tốt nghiệp THCS.

    - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Khu vực năm 2021; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2021.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

  a) Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức

      - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong đảng viên; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua sinh hoạt định kỳ.

     - Kịp thời phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng các cấp đến quần chúng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

      - Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng viên và trong cơ quan. Tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành TW; Quy định 1224-QĐ/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

   b) Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ

      - Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại các chi bộ sau khi thực hiện việc sáp nhập các phòng ban của Sở GDĐT theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 15-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam

      - Rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy hoạch nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt của cấp ủy. Thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ (Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018).

      - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường truy cập trang thông tin điện tử của Đảng bộ khối để nắm bắt thông tin, định hướng kịp thời. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng do Đảng ủy Khối tổ chức.

     - Tiếp tục phát huy, đề ra những giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

       - Tổ chức thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021 đúng quy định; đánh giá đảng viên gắn với việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với từng cá nhân.

       - Thực hiện Kết luận số 65 - KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở". Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021.

      - Chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, đảm bảo tính kế thừa; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, kĩ năng, nghiệp vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan Sở, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ với vị trí việc làm được phân công.

       - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, đảm bảo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và khung đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối. Chi ủy và chi bộ chủ động lựa chọn những vấn đề có nội dung sát thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Chi bộ mình để xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định; thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên hằng năm.

      - Tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nạp, quản lý đảng viên, chuyển và tiếp nhận sinh hoạt đảng, chuyển đảng chính thức, trao Huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".

   c) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

      - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, theo hướng giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm kịp thời.

      - Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và của từng chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu các đơn vị; chú trọng việc giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; triển khai việc kiểm tra, giám sát việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xem xét giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

     - Tổ chức quán triệt thực hiện Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tăng cường giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú; kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên nhằm uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, phấn đấu không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể cơ quan Sở

       - Lãnh đạo chính quyền sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn, phân công lại cán bộ, chuyên viên đảm bảo tính hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác; tập trung cải tiến phương pháp và lề lối làm việc. Lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng quản lý điều hành công tác. Thực hiện tốt Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị.

     - Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và Công đoàn cơ quan; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền. Quan tâm việc xem xét, kịp thời giải quyết những vấn đề nẩy sinh tại đơn vị.

     - Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của từng đoàn thể đã quy định. Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền cùng cấp tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

     - Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để chính quyền, tổ chức công đoàn chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công nhân viên tại đơn vị.

    - Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào đảng; phát huy vai trò của công đoàn và các đoàn thể trong việc tham gia góp ý xây dựng đảng. Thông qua hoạt động của chính quyền, đoàn thể xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa đạt chuẩn./.

   Tin và ảnh: Văn Phòng Sở GDĐT

Tin liên quan