Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020

      Sáng ngày 25/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020

      Sáng ngày 25/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020. Hội nghị được Giám đốc Sở GDĐT chủ trì. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra của các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT trực thuộc; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam.

Quocphat1

Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thanh tra thời gian gần đây đối với việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong công tác quản lý giáo dục, góp phần giữ vững kỷ cương, nề nếp trong ngành; đồng thời, trên cơ sở đó, công tác thanh tra như một giải pháp tích cực, song hành cùng với sự ổn định, phát triển của ngành.

Hội nghị đã nghe ông Bùi Cao Vân - Phụ trách Chánh Thanh tra Sở báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 với những phân tích cụ thể các ưu điểm, hạn chế phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra năm học qua, từ đó các đơn vị nắm bắt để phát huy mặt tích cực, đồng thời nghiêm túc khắc phục, tăng cường củng cố, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, sai sót để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Lãnh đạo Thanh tra Sở đã triển khai phương hướng công tác thanh tra, Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2019-2020 của Sở GDĐT và Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2019-2020 đối với các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc (Công văn số 1483/SGDĐT-TTr ngày 18/9/2019 của Sở GDĐT).

Tại phần thảo luận, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở đã phân tích một số hạn chế trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị, đồng thời hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu kỹ một số văn bản của Sở để thực hiện đúng hướng dẫn, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, sai sót đã chỉ rõ qua các kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học lưu ý một số nội dung cần quan tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020 (vấn đề vệ sinh, cảnh quan trường học; việc cập nhật thông tin bảng tin nhà trường; phân công trực lãnh đạo trường; quản lý hồ sơ Tổ chuyên môn, sổ đầu bài; việc phát huy vai trò của Tổ trưởng chuyên môn; công tác quản lý tài sản, trang thiết bị dạy học; xây dựng Thư viện đạt chuẩn; việc khai thác phòng ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học; việc xây dựng giáo án và công tác tổ chức dạy học của giáo viên để phát huy năng lực của học sinh...). Đối với công tác tổ chức cán bộ, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ phân tích một số hạn chế thường gặp và lưu ý các đơn vị bám sát các quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT để triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ tại trường (việc xây dựng các quy chế; đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác bồi dưỡng, đào tạo để đáp ứng tiêu chuẩn về nhân sự quản lý các trường; công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập...).

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT đề nghị Thanh tra Sở: tiếp tục hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị về những nội dung thanh tra, kiểm tra trong năm học, đồng thời cung cấp các văn bản có liên quan để các đơn vị nắm bắt, rà soát và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; tiếp tục bổ sung đội ngũ cộng tác viên thanh tra; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, đội ngũ cộng tác viên thanh tra để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học. Đối với các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc, Giám đốc Sở đề nghị: Thủ trưởng các đơn vị cần có giải pháp tích cực để giữ vững đoàn kết nội bộ, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp (quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân...); nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý; phát huy gương tốt nhà giáo; triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về thu, chi (bám sát theo Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ GDĐT), quy định về quản lý dạy thêm, học thêm (cập nhật, nghiên cứu Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT), quy định về hồ sơ sổ sách trong nhà trường (bám sát Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT); chú trọng công tác quản lý tài chính, tài sản, văn hóa ứng xử, an toàn trường học, cảnh quan trường học; khắc phục triệt để các sai phạm, hạn chế đã phát hiện qua thanh tra, kiểm tra (không để tình trạng lặp lại); thực hiện chế độ báo cáo kịp thời; quan tâm thực hiện tốt các nội dung đã được lãnh đạo các phòng thuộc Sở lưu ý tại Hội nghị; tăng cường nghiên cứu văn bản và bám sát văn bản để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Qua một buổi làm việc tích cực, tập trung, Hội nghị đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc định hướng các giải pháp, nhiệm vụ cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020./.

Tin và ảnh: Cù Thị Vũ Quyên - Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT

Tin liên quan