Lãnh đạo Sở GDĐT

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Giám đốc 
THÁI VIẾT TƯỜNG 

Số điện thoại: 0903583085
Email: tuongtv1@quangnam.gov.vn

a) Phụ trách chung.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; các kế hoạch, chương trình, dự án; tài chính, ngân sách, tài sản; 

- Công tác xây đựng tổ chức bộ máy, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; công tác đối ngoại;

- Phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra giáo dục.

c) Báo cáo, tham mưu đối với Bộ Giáo duc và Đào tạo, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

d) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục các địa phương: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Tiên Phước.

đ) Phụ trách chỉ đạo Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra.

e) Chủ tài khoản.

-------------------------------------------

 

Phó Giám đốc 
NGUYỄN CÔNG THÀNH

Số điện thoại: 0903575589 
Email: thanhnc10@quangnam.gov.vn

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Giáo dục mầm non.

- Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Giáo dục pháp luật; giáo dục quốc phòng, an ninh; công tác phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục dân tộc; công tác khuyến học; an toàn giao thông; chữ thập đỏ; nông thôn mới; công tác kết nghĩa với các địa phương, đơn vị.

b) Chủ tài khoản ủy quyền.

c) Giữ mối liên hệ với sở, ngành: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục các địa phương: Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc.

đ) Điều hành công việc cơ quan Sở khi Giám đốc ủy quyền.

e) Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách thuộc các phòng: Giáo dục Mầm non - Tiểu học; Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên; Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

-------------------------------------------

 

Phó Giám đốc 
NGUYỄN HOÀNG NAM

Số điện thoại: 0983210195 
Email: namnh1@quangnam.gov.vn

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Giáo dục trung học;.

- Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; phổ cập giáo dục; xã hội học tập.

- Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; khởi nghiệp sáng tạo; khoa học kỹ thuật.

b) Giữ mối liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học công nghệ, Công đoàn giáo dục tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục các địa phương: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Phước Sơn, Nam Giang.

d) Điều hành công việc cơ quan Sở khi Giám đốc ủy quyền.

đ) Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách thuộc các phòng: Giáo dục trung học; Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên.

-------------------------------------------

 

Phó Giám đốc 
PHÙNG VĂN HUY

Số điện thoại: 0983222641 
Email: huypv1@quangnam.gov.vn

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Giáo dục tiểu học.

- Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp.

- Giáo dục chính trị tư tưởng; công tác học sinh, sinh viên; công tác đoàn, đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; dân số, gia đình, trẻ em; y tế học đường; công tác môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

b) Giữ mối liên hệ với Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên, môi trường; Hội Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục các địa phương: Phú Ninh, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My.

d) Điều hành công việc cơ quan Sở khi Giám đốc ủy quyền.

đ) Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách thuộc các phòng: Giáo dục Mầm non - Tiểu học; Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên./.

 

Tin liên quan