Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI - năm 2019

    Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Tỉnh đoàn, Sở GDĐT, Sở Thông tin và Truyên thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Quảng Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI – năm 2019

    Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Tỉnh đoàn, Sở GDĐT, Sở Thông tin và Truyên thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Quảng Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI – năm 2019.