Thông báo tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo với 02 vị trí việc làm Quản lý tài chính, Kế toán

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau: 

- Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Quản lý tài chính, Kế toán. 

- Số lượng công chức cần tiếp nhận: 02. 

- Yêu cầu về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. 

Yêu cầu cụ thể về điều kiện của người có nguyện vọng được tiếp nhận, thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ xem trong tập tin thông báo đính kèm.

Tập tin đính kèm: Thông báo tiếp nhận công chức

Tin liên quan