Chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho 05 đơn vị

Căn cứ các quy định hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho 05 đơn vị có tên sau (kèm theo Giấy chứng nhận):

1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư Giáo dục Quốc tế Tín Phát tại Quảng Nam (Giấy chứng nhận).

2. Chi nhánh Thiên Minh New Sky Quảng Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Minh New Sky (Giấy chứng nhận).

3. Chi nhánh tại Quảng Nam - Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Giấy chứng nhận).

4. Công ty Cổ phần Hợp tác đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam (Giấy chứng nhận).

5. Chi nhánh Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Phát tại Quảng Nam (Giấy chứng nhận, CV đổi địa điểm hoạt động).

Tin liên quan