Thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo Danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

Chi tiết xem trong Thông báo đính kèm.

Lưu ý:

- Các văn bản quy phạm pháp luật thí sinh tự tìm hiểu;

- Các văn bản khác được nêu trong Thông báo, thí sinh xem tại liên kết đính kèm.

Các tập tin đính kèm:

1. Thông báo

2. Tài liệu tham khảo

 

Tin liên quan