Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2 được tổ chức vào ngày 15/3/2023

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2 vào ngày 15/3/2023

Thực hiện Kế hoạch số 6327/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023, căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-SGDĐT ngày 11/11/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Thi học sinh giỏi cấp tỉnh; để chuẩn bị tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 2, Sở GDĐT hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi theo Công văn số 77/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 13/01/2023 đính kèm.

Tập tin đính kèm: Công văn số 77/SGDĐT-QLCLGDTX

Tin liên quan