Thông báo đổi tên trường đối với 04 trường PTDTNT trực thuộc Sở GDĐT

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đổi tên trường đối với 04 trường PTDTNT trực thuộc Sở GDĐT

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đổi tên trường đối với 04 trường PTDTNT trực thuộc, cụ thể:

1. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 31/8/2023: xem tại đây).

2. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Phước Sơn (Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 31/8/2023: xem tại đây).

3. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa huyện Bắc Trà My đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Nước Oa huyện Bắc Trà My (Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 31/8/2023: xem tại đây).

4. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Nam Trà My (Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 31/8/2023: xem tại đây).

 

Tin liên quan