Sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT

02 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT

02 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục hành chính xét tuyển sinh vào trường nội trú (QĐ 788, Phụ lục)

2. Thủ tục hành chính đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (QĐ 983, Phụ lục)

Tin liên quan