Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Sở GDĐT thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thông báo số 2381/TB-SGDĐT ngày 10/10/2023

Xem TB 2381 tại đây

Tin liên quan