Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Sở GDĐT ban hành Quyết định số 834/QĐ-SGDĐT ngày 07/4/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Xem QĐ số 834 tại đây.

Tin liên quan