Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Hội nghị đã quán triệt chủ trương của Đảng, chỉ đạo của các cấp về xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

        Chiều ngày 22/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; tham dự hội nghị có Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng Giáo dục trung học, Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên, Công tác chính trị - Học sinh sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng và Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng các trường PTDTNT, THPT công lập trực thuộc Sở.

         Hội nghị đã quán triệt chủ trương của Đảng, chỉ đạo của các cấp về xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. 

         Nội dung tập huấn lần này xuất phát từ nhu cầu thực tế, đã thu hút sự tham gia tích cực của đại biểu; kết thúc đợt tập huấn, đại biểu nắm được các quy định về đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp, xây dựng được đề án vị trí việc làm của đơn vị mình theo đúng hướng dẫn.

Tin liên quan