Công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Ngày 01/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho 150 giáo viên và 34 nhân viên trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

         Ngày 01/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho 150 giáo viên và 34 nhân viên trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Sở. 

        Năm 2023, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục là 252 chỉ tiêu, trong đó vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông là 204 chỉ tiêu, còn lại là 48 chỉ tiêu cho các vị trí việc làm nhân viên: Văn thư; Kế toán; Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm; Giáo vụ; Công nghệ thông tin; Y tế. Cũng như những năm trước, việc tuyển dụng đều được thực hiện qua 2 vòng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (Vòng 1), nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2). Qua kiểm tra của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là 524/ 530 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

         Việc tổ chức Kỳ tuyển dụng được thực hiện đảm bảo theo quy định, từ kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đến công tác ra đề, in sao đề; công tác coi thi; làm phách; chấm thi; phúc khảo bài thi. Kết quả, Hội đồng tuyển dụng đã tham mưu Giám đốc Sở phê duyệt kết quả tuyển dụng với 188 thí sinh trúng tuyển/252 chỉ tiêu (tỉ lệ: 74,6%), trong đó: Giáo viên trung học phổ thông là 153 thí sinh/204 chỉ tiêu (tỉ lệ: 75%) và các vị trí nhân viên là 35 thí sinh/48 chỉ tiêu (tỉ lệ: 72,9%). Hết thời gian quy định hoàn thiện hồ sơ, có 184 thí sinh hoàn thiện hồ sơ (150 giáo viên và 34 nhân viên).