Thông tin về tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 981/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 24/4/2024 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, phổ thông năm học 2024-2025; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông (PTDTNT THPT) tỉnh năm học 2024-2025 tại Công văn số 981/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 24/4/2024, gồm một số nội dung cơ bản như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

a) Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại:

- Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi chung là xã, thôn đặc biệt khó khăn);

- Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

b) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

c) Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trường PTDTNT THPT tỉnh được tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm.

2. Phạm vi tuyển sinh

- 06 huyện miền núi cao: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My và Phước Sơn.

- Các huyện miền núi còn lại và các huyện đồng bằng có người dân tộc thiểu số sinh sống và có nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

3. Phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

b) Chỉ tiêu tuyển sinh:

175 học sinh (05 lớp), trong đó:

- Học sinh người dân tộc thiểu số: 158 chỉ tiêu.

- Học sinh người dân tộc Kinh: 17 chỉ tiêu.

4. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

a) Điều kiện dự tuyển:

- Thuộc đối tượng tuyển sinh.

- Trong độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Năm học lớp 9 có hạnh kiểm được xếp loại từ Khá trở lên; học lực được xếp loại từ Trung bình trở lên.

b) Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Học bạ cấp THCS (bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS, PTDTNT);

- Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do trường THCS, PTDTNT cấp;

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Giấy cam đoan của cha, mẹ hoặc người giám hộ về việc thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại địa phương theo quy định về đối tượng tuyển sinh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4);

- 01 ảnh thẻ 3cm x 4cm, được chụp theo kiểu ảnh Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước công dân) trước ngày thi không quá 01 năm (dán trên Đơn đăng ký dự tuyển);

- 01 tập tin ảnh của ảnh thẻ ở trên (dùng để đưa lên Hệ thống Quản lý thi, in Thẻ dự thi và danh sách ảnh).

Lưu ý:

- Thời gian các phòng GDĐT nộp hồ sơ dự tuyển của thí sinh cho Trường PTDTNT THPT tỉnh: hạn cuối ngày 23/5/2024 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

- Thí sinh đăng ký dự thi vào Trường PTDTNT THPT tỉnh có thể đồng thời đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên nếu có nguyện vọng. Trong trường hợp này, thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển cho Trường PTDTNT THPT tỉnh và 01 bộ hồ sơ dự tuyển cho trường THPT chuyên.

5. Tuyển thẳng

Tuyển thẳng vào Trường PTDTNT THPT tỉnh các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT (ban hành tại Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT), cụ thể:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (theo quy định của Chính phủ);

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục, thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

6. Chế độ ưu tiên

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT (ban hành kèm theo VBHN số 03 của Bộ GDĐT), cụ thể:

- Thí sinh được cộng thêm 1,5 điểm nếu thuộc nhóm đối tượng 1 (ƯT1);

- Thí sinh được cộng thêm 1,0 điểm nếu thuộc nhóm đối tượng 2 (ƯT2);

- Thí sinh được cộng thêm 0,5 điểm nếu thuộc nhóm đối tượng 3 (ƯT3).

Thí sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một nhóm đối tượng có điểm ưu tiên cao nhất.

7. Quy định về thi tuyển

a) Môn thi:

- Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường PTDTNT THPT tỉnh thi cùng đề, cùng thời gian với các môn thi chung của tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên, gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. 

- Thí sinh vắng thi một môn thì không được dự thi các môn tiếp theo.

b) Nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài:

Nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thực hiện theo Công văn số 717/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2023 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh nội dung chương trình, cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 PTDTNT tỉnh áp dụng từ năm học 2022-2023.

c) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển

=

Tổng điểm thi của 03 bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+

Tổng điểm ưu tiên 
(nếu có)

Lưu ý: Tổng điểm các bài thi và điểm xét tuyển không làm tròn.

d) Nguyên tắc xét trúng tuyển:

- Chỉ xét trúng tuyển đối với thí sinh dự thi đủ 03 bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi và mỗi bài thi đều đạt từ 1,0 điểm trở lên.

- Căn cứ điểm xét tuyển từ cao xuống thấp để xét trúng tuyển đủ chỉ tiêu được giao, không phân biệt địa phương, trong đó có 17 học sinh là người dân tộc Kinh thuộc đối tượng tuyển sinh theo quy định. 

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì tiếp tục xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Thí sinh là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh (xếp từ mức thương tật cao xuống thấp);

+ Thí sinh có xếp loại học lực cả năm lớp 9 cao hơn;

+ Thí sinh có điểm trung bình cả năm lớp 9 cao hơn;

+ Thí sinh có điểm trung bình cả năm cao hơn lần lượt ở lớp 8, lớp 7, lớp 6.

+ Thí sinh có tổng điểm trung bình các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh của cả năm lớp 9 cao hơn;

- Trong trường hợp xét đến tiêu chí ưu tiên cuối cùng mà vẫn còn nhiều hơn một thí sinh bằng nhau ở tất cả tiêu chí ưu tiên thì xét trúng tuyển với số lượng đảm bảo mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.

Lưu ý:

- Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường PTDTNT THPT tỉnh thì không được xin chuyển về học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Trường hợp học sinh xin chuyển trường với lý do đặc biệt, phải được sự cho phép của Giám đốc Sở GDĐT. 

- Thí sinh không trúng tuyển vào Trường PTDTNT THPT tỉnh thì được xét tuyển vào trường THPT theo phân tuyến tuyển sinh.

- Trường hợp thí sinh đăng ký dự thi đồng thời vào Trường PTDTNT THPT tỉnh và trường THPT chuyên thì thí sinh dự thi theo lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên. Nếu trúng tuyển vào trường THPT chuyên thì thí sinh học tại trường THPT chuyên đã đăng ký. Nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên thì thí sinh được lấy kết quả điểm bài thi của 03 môn chung (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) để xét tuyển vào Trường PTDTNT THPT tỉnh.

8. Lịch thi, địa điểm thi

a) Lịch thi: 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

03/6/2024

Sáng

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

Chiều

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

04/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Toán

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

05/6/2024

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Lưu ý:

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT THPT tỉnh và trường THPT chuyên được tổ chức chung một kỳ thi (Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025). 

- Lịch thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT THPT tỉnh trùng với lịch thi các môn thi chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) của tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên.

b) Địa điểm thi: 

TT

Điểm thi số

Tên Điểm thi

Gồm các thí sinh

1

01

Trường PTDTNT THCS, THPT Nước Oa (huyện Bắc Trà My)Là học sinh của các trường THCS trên địa bàn các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành 

2

02

Trường PTDTNT THCS Đông GiangLà học sinh của các trường THCS trên địa bàn các huyện: Tây Giang, Đông Giang

3

03

Trường PTDTNT THCS Nam GiangLà học sinh của các trường THCS trên địa bàn các huyện: Nam Giang, Phước Sơn, Đại Lộc

Một số nội dung khác vui lòng xem chi tiết trong CV số 981 dưới đây

Tập tin đính kèm:

Công văn số 981 hướng dẫn TS vào lớp 10 Trường PTDTNT THPT năm học 2024-2025

Tin liên quan