Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 09/7/2024, Đảng ủy Sở GDĐT đã mở điểm cầu trực tuyến tại cơ quan cho tất cả cán bộ, đảng viên tham dự nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

          Thực hiện Công văn số 726-CV/ĐUK ngày 03/7/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về việc Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; ngày 09/7/2024, Đảng ủy Sở GDĐT đã mở điểm cầu trực tuyến tại cơ quan cho tất cả cán bộ, đảng viên tham dự nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

         Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 là cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức với việc cụ thể hóa thành 5 Điều 19 nội dung. Điều quan trọng là mọi cán bộ, đảng viên tự quán triệt, thấm nhuần quy định và tự giác thực hành các chuẩn mực một cách tự giác, thường xuyên; làm cho đạo đức cách mạng thành nét đặc trưng, hồn cốt của văn hóa Đảng; các chi ủy, tổ chức Đảng cần nắm chắc, hiểu sâu, tổ chức thực hiện tốt Quy định; đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đề cao vai trò giám sát phản biện của MTTQVN và nhân dân và đề nghị đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức, đổi mới, sáng tạo, cần kiệm, đoàn kết, tu dưỡng học tập suốt đời, làm tròn trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ.

          Đối với Chỉ thị số 35, để thực hiện tốt yêu cầu, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị, bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; cấp ủy, tổ chức cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức Đại hội Đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thực hiện Chỉ thị đảm bảo đồng bộ, thống nhất; lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện đại hội, thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện cấp mình và cấp trên, quá trình lấy ý kiến phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ, tiếp thu quan điểm chỉ đạo, chủ trương lớn; nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình trong công tác nhân sự để chọn đúng người, trúng người, chú ý cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định; đồng thời, tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng.