Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước

Sở GDĐT ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước

Thí điểm 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thí điểm 02 thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 09/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 09/2023)

Sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT

02 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam sơ kết công tác cải cách hành chính

Ngày 21.8, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam bỏ yêu cầu nộp, xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến thường trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khhi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Luật cư trú, NĐ số 104/2022 của Chính phủ

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 02/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 02/2023)

Kết quả đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt tỷ lệ 87.05%