Phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON - GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Văn phòng Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG SỞ

Thanh tra Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ

Phòng Giáo dục trung học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

Phòng Kế hoạch - Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN