Sở GDĐT đề nghị cung cấp báo giá mua sắm thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ngành giáo dục

Sở GDĐT đề nghị cung cấp báo giá mua sắm thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ngành giáo dục

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị báo giá dịch vụ thuê Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị báo giá dịch vụ thuê Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị báo giá dịch vụ thuê Hệ thống Tuyển sinh đầu cấp - Thi tuyển tập trung

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị báo giá dịch vụ thuê Hệ thống Tuyển sinh đầu cấp - Thi tuyển tập trung

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỀ ÁN NÂNG CẤP HẠ TẦNG MUA SẮM THIẾT BỊ CNTT PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo mời tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số của Sở

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 09/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 09/2023)

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 02/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 02/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 01/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 01/2023)

"Trái tim" của chuyển đổi số

(QNO) Cơ sở dữ liệu (CSDL) được coi là “trái tim” của chuyển đổi số. Quảng Nam quyết tâm hoàn thành CSDL của tỉnh để thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả, bền vững.