Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Mẫu giáo Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/4/2024, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kết luận số 08/KL-TTr về việc thanh tra chuyên ngành Trường Mẫu giáo Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Mầm non Vàng Anh (huyện Bắc Trà My)

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2023 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra chuyên ngành Trường Mầm non Vàng Anh (huyện Bắc Trà My), từ ngày 10/5/2023 đến ngày 11/5/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Bắc Trà My.

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh, huyện Núi Thành

Thực hiện Quyết định số 870/QĐ-SGDĐT ngày 20/4/2023 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học cơ sở (THCS) Phan Châu Trinh, huyện Núi Thành, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường THCS Phan Châu Trinh từ ngày 26/4/2023 đến ngày 28/4/2023.

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Thái Phiên, thị xã Điện Bàn

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-SGDĐT ngày 23/3/2023 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Thái Phiên, thị xã Điện Bàn, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Tiểu học Thái Phiên từ ngày 05/4/2023 đến ngày 07/4/2023.

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng

Thực hiện Quyết định số 760/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông (THPT) Lý Tự Trọng, từ ngày 29/3/2023 đến ngày 31/3/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường THPT Lý Tự Trọng

Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh Đại học; tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 đối với Trường Đại học Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-SGDĐT ngày 15/02/2023 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh Đại học; tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 đối với Trường Đại học Quảng Nam, từ ngày 28/02/2023 đến ngày 03/3/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Đại học Quảng Nam.

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2023 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Tiểu học Thạnh Mỹ từ ngày 08/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Giám đốc Sở GDĐT kết luận thanh tra về trách nhiệm của Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Quế Sơn và Trường THPT Thái Phiên

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ

Giám đốc Sở GDĐT kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đối với Trường THPT Nam Trà My và Trường PTDTNT Phước Sơn

Giám đốc Sở GDĐT kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đối với Trường THPT Nam Trà My và Trường PTDTNT Phước Sơn