Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Phân công công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở GDĐT

Quyết định phân công công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở GDĐT

Thông báo tạm chuyển địa điểm tiếp công dân

Do Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tạm chuyển địa điểm làm việc, nên thay đổi địa điểm tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam

Giám đốc Sở GDĐT ban hành QĐ số 910/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam.

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở GDĐT

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên năm 2023