Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong ngành giáo dục.

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Mẫu giáo Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/4/2024, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kết luận số 08/KL-TTr về việc thanh tra chuyên ngành Trường Mẫu giáo Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

Về một số điểm mới trong hoạt động của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo theo Luật Thanh tra năm 2022

Vị trí, chức năng của Thanh tra Sở; thẩm quyền ban hành kế hoạch thanh tra; thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra; tiêu chuẩn Trưởng đoàn thanh tra là một số điểm mới quan trọng trong hoạt động của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024

Sở GDĐT tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 2169/KH-SGDĐT ngày 15/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào ngày 24/11/2023

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Phân công công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở GDĐT

Quyết định phân công công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở GDĐT

Thông báo tạm chuyển địa điểm tiếp công dân

Do Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tạm chuyển địa điểm làm việc, nên thay đổi địa điểm tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam

Giám đốc Sở GDĐT ban hành QĐ số 910/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam.