Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Ngày 01/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho 150 giáo viên và 34 nhân viên trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

Mời dự buổi trao Quyết định tuyển dụng, Quyết định phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023 vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/3/2024

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Đây là nội dung nằm trong Kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Hội nghị đã quán triệt chủ trương của Đảng, chỉ đạo của các cấp về xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn - 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn - 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.