Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và thông báo nhận đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và thông báo nhận đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

(Cập nhật) Thông báo bổ sung danh mục Tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng thông báo bổ sung danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành so với danh mục tài liệu đã được thông báo tại Thông báo số 2283/TB-HĐTD

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 và tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 và một số nội dung về việc tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo một số nội dung về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

ồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo điểm bài thi tính đến ngày 28/11/2021

Mẫu đơn phúc khảo bài thi (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021

Mẫu đơn phúc khảo bài thi (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021