Thông báo trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thông báo trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thông báo kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2023 thông báo kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi

Thông báo thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT Quảng Nam năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023 thông báo tổ chức thi vòng 2

Kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023: Thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023 Thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2),

Thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ tuyển dụng viên chức Ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tập tin đính kèm).

Thông báo kết quả phúc khảo điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và bảng ghi điểm thi sau phúc khảo - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo kết quả phúc khảo điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và bảng ghi điểm của tất cả các thí sinh đã bao gồm điểm ưu tiên

Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và thông báo nhận đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và thông báo nhận đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

(Cập nhật) Thông báo bổ sung danh mục Tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Hội đồng tuyển dụng thông báo bổ sung danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành so với danh mục tài liệu đã được thông báo tại Thông báo số 2283/TB-HĐTD