Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015)

Ngày 03/9/2014, Sở GTVT Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1224/KH-SGTVT về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015). Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang chặng đường 69 năm xây dựng và trưởng thành; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải.

Ngày 03/9/2014, Sở GTVT Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1224/KH-SGTVT về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015). Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang chặng đường 69 năm xây dựng và trưởng thành; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải.

* Nội dung phong trào:

Phát động phong trào thi đua đặc biệt với mục tiêu là: " Kỷ cương - Chất lượng - Hợp tác - An toàn - Hiệu quả" với quyết tâm " Đổi mới hơn nữa; Quyết liệt hơn nữa; Chất lượng hơn nữa; Hiệu quả hơn nữa; Tăng tốc hơn nữa và Phát triển hơn nữa" với các nội dung trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", quán triệt các quan điểm, tư tưởng đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước tới CBCCVC trong cơ quan nhằm tạo ra phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, tạo động lực để vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ GTVT về quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo đẩy nhanh vượt tiến độ các dự án phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra giám sát các công trình xây dựng cơ bản do Sở GTVT quản lý; tổ chức tốt công tác vận tải, công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, công tác đảm bảo giao thông, phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Chỉ đạo kiên quyết hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

3. Tiếp tục thực hiện chương trình trọng tâm hướng về cơ sở giai đoạn 2011-2015 hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới". Phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện tốt đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường giao thông nông thôn.

4. Thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính nhà nước, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác và Quy chế làm việc của cơ quan ngày càng hiệu quả, thiết thực. Tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả,  hiệu lực quản lý Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch.

5. Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Phấn đấu 100% CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có trên 90% hoàn tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Không có cá nhân nào vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

6. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi nhân các ngày kỷ niệm, đồng thời tạo sự vui vẻ đoàn kết trong nội bộ, nâng cao sức khoẻ, là động lực thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

7. Đảm bảo mỗi tập thể, mỗi cá nhân có một nội dung đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

* Thời gian triển khai: phong trào thi đua được áp dụng từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2015.

* Thời gian tổ chức: Hội nghị điển hình tiên tiến và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2015) dự kiến được tổ chức trong tháng 8/2015.

Tin liên quan