Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2012

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời, những tập thể, cá nhân có thành tích công tác tốt trong năm 2012. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2012, như sau:

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời, những tập thể, cá nhân có thành tích công tác tốt trong năm 2012. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2012, như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN:
1- Đối tượng:
Đối tượng xét đề nghị khen thưởng là những tập thể, cá nhân ở các phòng ban, đơn vị hành chính - sự nghiệp trực thuộc Sở có đăng ký thi đua, khen thưởng đầu năm 2012.
2. Điều kiện:
- Những tập thể, cá nhân được xét khen thưởng phải có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển sự nghiệp giao thông vận tải; hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao; là những nhân tố điển hình có phạm vi ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp phát triển giao thông vận tải toàn tỉnh.
- Khen thưởng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan; đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, đúng thành tích.
II. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG:
1. Hình thức khen thưởng:
a) Cờ thi đua của UBND tỉnh: Tặng cho 01 đơn vị xuất sắc nhất trong các đơn vị hành chính - sự nghiệp trực thuộc Sở: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao; là tập thể tiêu biểu xuất sắc; có nhân tố mới, mô hình mới; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác và tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên (nếu có) đạt vững mạnh.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Số lượng phân bổ cho Sở GTVT Quảng Nam gồm có 03 tập thể, 05 cá nhân (đối với các Sở có từ 05 đơn vị trực thuộc trở lên và chưa được tặng bằng khen trong năm 2011). Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cá nhân, tập thể phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Cá nhân: 
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 02 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" (năm 2011, 2012);
+ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
+ Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tập thể:
+ Có 02 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" (năm 2011, 2012);
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
+ Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động đối với người lao động.
c) Giấy khen của Giám đốc Sở: Tỷ lệ khen tối đa đối với cá nhân là không quá 30% tổng số CBCNV trong đơn vị.
2. Danh hiệu thi đua:
Đối với các Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh", "Tập thể Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động xuất sắc" (thực hiện theo Quyết định 141/QĐ-SGTVT ngày 17/3/2011 của Sở).
III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT KHEN THƯỞNG:
1. Tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua trong đợt phát động phong trào thi đua đầu năm 2012;
2. Cá nhân được tuyển dụng dưới 10 tháng;
3. Trong năm nghỉ việc trên 40 ngày trở lên (trừ những đối tượng nữ đang nghỉ thai sản theo quy định);
4. Những tập thể, cá nhân đang xem xét kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và đang trong thời gian thi hành kỷ luật;
5. Tập thể có lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì không xét cho tập thể đơn vị đó nhưng tập thể nhỏ trong đơn vị đó vẫn tham gia xét bình thường;
6. Cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng cá nhân tự ý không tham gia khóa học, tham gia nhưng không được cấp chứng nhận, chứng chỉ thì không được xét khen thưởng.

Tin liên quan