Quy hoạch hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020, với các nội dung chính như sau:

1- Quan điểm và mục tiêu phát triển:

- Hệ thống bến khách ngang sông được quy hoạch phát triển nhằm khai thác tiềm năng về vận tải đường thuỷ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện tốt hơn điều kiện đi lại cho nhân dân và đảm bảo công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa .

- Từng bước có kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh để khai thác hiệu quả giao thông đường thuỷ.

2- Quy hoạch phát triển hệ thống bến khách ngang sông giai đoạn 2010 - 2020:

 2.1. Sông Hội An: Gồm có 03  bến

STT

Tên bến

Địa chỉ bến

Vị trí

Công dụng bến

Năng lực

(người/

ngày)

1

Bến Cẩm Thanh

Thôn 1 Cẩm Thanh, Hội An

bờ trái 

Phục vụ nhân dân đi lại và vận chuyển  nông sản

500

2

Bến Thuận Tình 1

Thôn 1 Cẩm Thanh, Hội An

bờ trái 

Vận chuyển khách tham quan, du lịch

200

3

BếnThuận Tình 2

Thôn 1 Cẩm Thanh, Hội An

bờ phải

Vận chuyển khách tham quan, du lịch

200

          2.2. Sông Thu Bồn: Gồm có 32  bến

STT

Tên bến

Địa chỉ bến

Vị trí

Công dụng bến

Năng lực

(người/

ngày)

1

Bến  An Lương

An Lương, Duy Hải, Duy Xuyên

bờ phải

Phục vụ nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản

500

2

Bến sông Thôn 4

Thôn 4 Duy Nghĩa, Duy Xuyên

bờ phải

Phục vụ nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản

600

3

Bến  Nồi Rang

Thôn 4 Duy Nghĩa, Duy Xuyên

bờ phải

Phục vụ nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản

500

4

Bến Nam Ngạn 1

Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An

bờ trái

Phục vụ nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản

300

5

Bến  Nam Ngạn 2

Nam Ngạn, Cẩm Nam, Hội An

bờ phải

Phục vụ nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản

300

6

Bến  Cẩm Kim

Thôn 2, Cẩm Kim, Hội An

bờ phải

Phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản và khách tham quan

4000

7

Bến  Ông Đốc 1

Thôn 3, Điện Hồng, Điện Bàn

bờ trái

Tin liên quan