Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Ngày 23/12/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 83/QĐ-SGTVT về việc Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Quyết định quy chế nâng lương trước thời hạn năm 2021

 

Tin liên quan