Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 762/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Tin liên quan