Thông tin lộ trình, cự ly (km) từ thành phố Tam Kỳ đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Công văn số 1809/SGTVT-KCHT ngày 21/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thông tin lộ trình, cự ly (km) từ thành phố Tam Kỳ đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Tin liên quan