Phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân

Công văn số 577/SKHCN-QLCN ngày 04/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Tin liên quan