Thông báo về Phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng Phù hiệu

Thông báo số 4038/TB-SGTVT ngày 07/11/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng Phù hiệu

Tin liên quan