Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1464/TB-SGTVT ngày 29/6/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam