BẢN TIN SỐ 28 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 28 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 27 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 27 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 26 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 17/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 26 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 17/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 24 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 24 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 23 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 23 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 22 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023

BẢN TIN SỐ 22 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023

BẢN TIN SỐ 21 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 15/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 15h00 ngày 15/11/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 20 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 15/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 08h00 ngày 15/11/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 17 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 19/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 15h00 ngày 19/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau

BẢN TIN SỐ 16 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 19/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 8h00 ngày 19/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau: